PRAKTIJK VERBEEK & JONG

Betreft uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als behandelende therapeuten een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, over de sessies en de voortgang daarvan, gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken en diagnoses.

Ook kan het zijn dat in het dossier gegevens opgenomen worden, die wij voor een behandeling noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld gegevens van een andere zorgverlener of van de huisarts/bedrijfsarts. Dit gebeurt echter wel in overleg met u, dus met uw toestemming.

U kunt altijd, in aanwezigheid van één van de twee therapeuten, inzage krijgen in uw dossier.

In Praktijk Verbeek & Jong doen wij ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij als behandelende therapeuten:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke- en medische gegevens.
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • De enigen zijn die toegang hebben tot uw gegevens in uw dossier.
  • Beiden een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming. 
  • Om een waarnemend collega te informeren, indien één van ons door langdurige ziekte afwezig is.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (dus geen personalia).
  • Voor het opstellen van de factuur namelijk: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, de vermelding van de therapie met prestatiecode en de kosten van de sessie. Het zijn gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, zodat u de factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Voor de financiële administratie.

Alle contact gegevens zoals mailadres, app- en sms berichten worden alleen gebruikt voor het maken van afspraken en het verzetten hiervan.

Als wij voor een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals vereist in de WGBO, 15 jaar bewaard.